Schlagwort: Katsukawa Shunsho

Kunst | Katsukawa Shunsho | Japan

Katsukawa Shunsho 勝川 春章 | Japan | 1726-1792 The actors Ichikawa Danjuro V as a skeleton, spirit of the renegade monk Seigen (left), and Iwai Hanshiro IV as Princess Sakura…