Simon Schwartzenberg, „Rouen Cathedral“

Simon Schwartzenberg, "Rouen Cathedral" - Der Maler wurde 1895 geboren. Todesdatum unbekannt. Kein wiki-Eintrag vorhanden.
Simon Schwartzenberg, „Rouen Cathedral“ – Der Maler wurde 1895 geboren. Todesdatum unbekannt. Kein wiki-Eintrag vorhanden.

Schreibe einen Kommentar

error: Content is protected !!